Lietošanas noteikumi

Vispārējie noteikumi

 1. LPKS “GreenBeef.Lv” interneta veikala Lietošanas noteikumos lietotie termini: 
  Pārdevējs – tiešsaistes tirdzniecības vieta www.greenbeef.lv un saistīto tiesību īpašnieks 
  LPKS “GreenBeef.Lv”, reģistrācijas Nr. 40203297085, juridiskā adrese: “Laukums”, Lamaši, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622, kas piedāvā un pārdod preces Pircējam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem;
  Pircējs – fiziska persona, kas  pērk preces pie Pārdevēja. Fiziskai personai ir jābūt sasniegušai 18 gadu vecumu un ir jābūt neierobežotai tiesībspējai.  Pircējs var būt arī juridiska persona, kas pērk preces pie Pārdevēja un kuru vārdā rīkojas izpildinstitūcijas vai pilnvarotie pārstāvji.
  Interneta veikals – tiešsaistes tirdzniecības vieta www.greenbeef.lv, kuru Pircējs izmanto pasūtījumu veikšanai. 
 2. Šie lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) paredz interneta veikala www.greenbeef.lv  lietošanas kārtību. Noteikumi stājas spēkā, kad Pircējs pasūta un pērk www.greenbeef.lv interneta veikalā piedāvātās preces vai citādi izmanto LPKS “GreenBeef.Lv” pakalpojumus (ieskaitot parakstīšanos uz jaunumu saņemšanu www.greenbeef.lv interneta veikalā).
 3. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Pircējam nav atļauts pasūtīt preces no interneta veikala www.greenbeef.lv, ja Pircējs nav izlasījis, sapratis un piekritis Lietošanas noteikumiem.
 4. Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments. Līgums ir uzskatāms par noslēgtu, kad Pircējs pasūta preces www.greenbeef.lvinterneta veikalā Noteikumos paredzētajā kārtībā, e-pastā saņem Pārdevēja apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts un maksājuma kārtība ir apstiprināta. Pircējs veic samaksu noteiktā termiņā un Pircēja norādītā maksājuma metodē. 
 5. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Pircējam iepērkoties www.greenbeef.lv, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī un ir publicēti interneta veikalā, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē. Ja Pircējs pēc grozīto Noteikumu publicēšanas interneta veikalā veic pasūtījumu, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar jaunajiem grozījumiem un tiem piekrīt. 
 6. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.
 7. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos LPKS “GreenBeef.Lv” pakalpojumus, ja Pircējs izmanto interneta veikalu www.greenbeef.lv, pārkāpjot Noteikumus, mēģina kaitēt LPKS “GreenBeef.Lv” darba stabilitātei vai drošībai.
 8. Rodoties būtiskiem apstākļiem, Pārdevējs ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt interneta veikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam.

  Reģistrācija un personas datu apstrāde

 9. Lai varētu izmantot interneta veikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir obligāti jānorāda šādi Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, kurā tiks piegādātas preces, ja Pircējs izvēlas preču piegādi, tālruņa numurs un citi preču piegādei svarīgi dati. Juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis izvēlas aizpildīt informāciju kā juridiska persona, norādot juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, e-pasta adresi, adresi, kurā tiks piegādātas preces, ja Pircējs izvēlas preču piegādi, tālruņa numuru un citu preču piegādei svarīgus datus.
 10. Pircējs ir atbildīgs par to, lai sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus.
 11. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības, citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Pircēja personas dati interneta veikalā tiek apstrādāti saskaņā ar LPKS “GreenBeef.Lv” privātuma politiku. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
 12. Ja Pircējs izmanto LPKPS “GreenBeef.Lv” interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Pircēja personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi. Veicot pasūtījumu un piekrītot Noteikumiem, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim Noteikumos minēto mērķu nolūkos atlasīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt visus un jebkurus personas datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedz, apmeklējot interneta veikalu un izmantojot tā pakalpojumus.
 13. Pircēja personas dati tiks izmantoti, identificējot Pircēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu, administrējot parādsaistības, veicot citas no pirkuma līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus LPKS “GreenBeef.Lv” pakalpojumus.
 14. Pircēja personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos tikai ar Pircēja piekrišanu. Pircēja piekrišana tiek izteikta,marķējot atbilstošo lauku, veicot pasūtījumu interneta veikalā www.greenbeef.lv.
 15. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs. Pārdevējs neatklās Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus.
 16. Pārdevējs statistikai var izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus, t. i., datus par iegādātajām precēm. Šādi statistikas dati tiks atlasīti un apstrādāti tā, lai netiktu atklāta Pircēja personas identitāte vai citi personas dati, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.
 17. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi. Pircēja pasūtījuma veikšanas laikā sniegtie personas dati tiks glabāti saskaņā ar LPKS “GreenBeef.Lv” interneta veikala Privātuma politiku. Dati, kas sniegti, iegādājoties preces vai ir nepieciešami līguma saistību izpildei tiks glabāti saskaņā ar LPKS “GreenBeef.Lv” interneta veikala Privātuma politiku. Dati, kas nepieciešami parādsaistību kārtošanai, tiks glabāti līdz parāda piedzīšanai, bet ne ilgāk kā desmit gadus. Dati tiešā mārketinga mērķiem tiks glabāti saskaņā ar LPKS “GreenBeef.Lv” interneta veikala Privātuma politiku. Kad personas dati vairs nebūs vajadzīgi apstrādei vai beigsies noteiktais glabāšanas laiks, tie tiks droši iznīcināti saskaņā ar LPKS “GreenBeef.Lv” Privātuma politiku.
 18. Iesniedzot attiecīgu rakstveida lūgumu Pārdevējam saskaņā ar LPKS “GreenBeef.Lv” interneta veikala Privātuma politiku, Pircējam ir tiesības iepazīties ar Pārdevēja apstrādājamiem Pircēja personas datiem un ar veidu, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus, pieprasīt apturēt savu personas datu apstrādi, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumu vai LPKS “GreenBeef.Lv” interneta veikala Noteikumus.

  Preču cenas, samaksas kārtība un termiņi

 19. Preču un pakalpojumu cenas interneta veikala izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro un cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli 21% un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ar pievienotās vērtības nodokli 12% vai 5%. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā interneta veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī, ja puses nav vienojušās citādi.
 20. Sveramo preču cena izveidotajā pasūtījumā tiek aprēķināta pēc Pircēja norādītā preces daudzuma (aptuvenā svara). Pārdevējs rūpēsies, lai reālais preces svars maksimāli atbilstu Pircēja pasūtītajam svaram, bet Pārdevējs negarantē tā precīzu atbilstību. Pārdevējs garantē, ka reālais preces svars pasūtījuma saņemšanas brīdī būs precizēts. 
 21. Pircējs norēķinās par precēm ar tiešo bankas pārskaitījumu vai skaidrā naudā pie pasūtījuma saņemšanas, vai ar maksājumu karti pie pasūtījuma saņemšanas. Visos gadījumos rēķinu Pircējs saņem 1 dienu pirms pasūtījuma piegādes. Elektroniski sagatavots rēķins ir derīgs bez paraksta. 
 22. Pārdevējs ir tiesīgs, paziņojot par to Pircējam, anulēt pasūtījumu.
 23. Interneta veikalā piedāvātās akcijas un atlaides nesummējas.

  Preču komplektēšana, saņemšana un piegāde

 24. Pārdevējs preces piegādā Pircējam. Preces tiek piegādātas Pārdevēja noteiktajā teritorijā (Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un Pierīgas teritorijā – Jūrmalā, Ogres nov., Babītes nov., Mārupes nov., Olaines nov., Ķekavas nov., Baldones nov., Carnikavas nov., Ādažu nov., Garkalnes nov., Stopiņu nov., Salaspils nov., Ikšķiles nov., vai citās teritorijās, Pārdevējam ar Pircēju individuāli vienojoties). Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis (kurjers) uz Pircēja norādīto adresi pasūtījuma veikšanas brīdī.
 25. Par preču piegādi jāmaksā piegādes maksa 2.99 Eur apmērā, pie nosacījuma, ka piegādes adrese atrodas mūsu noteiktajā piegādes teritorijā. Piegādes maksa ir fiksēta.
 26. Ja viena pasūtījuma produktu summa ir vismaz 30 EUR, tad preču piegādes maksa netiks piemērota mūsu noteiktajā piegādes teritorijā.
 27. Piegādes maksas nosacījumi var tikt mainīti atsevišķi vienojoties.
 28. Pasūtot preces līdz otrdienas plkst. 24.00, piegāde tiks nodrošināta tās pašas nedēļas ceturtdienā vai piektdienā. 
 29. Pasūtījuma veikšanas brīdī Pircējs norāda vēlamo pasūtījuma saņemšanas dienu. 
 30. Pārdevējs sazinās ar Pircēju, lai apstiprinātu pasūtījumu un saskaņo piegādes laiku. 
 31. Ja pircējs ir juridiska persona, tad piegādi uz uzņēmuma adresi Pārdevējs nodrošina līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai vai gadījumos, kuros uzņēmumam ir kopīga stāva recepcija, Pārdevējs var nodrošināt piegādi līdz recepcijai. 
 32. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā mērā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja Pārdevēja rīcībā nav kāda no pasūtītajām precēm, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, lai informētu par produkta pieejamību pirms piegādes veikšanas.
 33. Pārdevējs piegādā Pircējam preces pasūtījumā izvēlētajā dienā. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs sazinās ar Pircēju un saskaņo piegādes laiku.
 34. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.
 35. Preču piegādes laikā Pircējs kopā ar Pārdevēja pārstāvi (kurjeru) pārbauda sūtījuma stāvokli un atbilstību pasūtījumam.
 36. Ja Pircējs pamana, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam tas ir jāpaziņo Pārdevējam piegādes brīdī, pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka pasūtījums ir nodots un izpildīts pilnā apmērā. 

  Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

 37. Visu LPKS “GreenBeef.Lv” interneta veikalā pārdodamo preču īpašības vispārēji ir norādītas pie katras preces esošajā preces aprakstā. Par informāciju par preču īpašībām, to pareizību atbild Pārdevējs.
 38. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai, jo preču fotogrāfijām interneta veikalā ir ilustratīva nozīme.
 39. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu reāla iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.
 40. Ja Pircējs nav apmierināts ar saņemtās preces kvalitāti, tad iebildumi jānoformē rakstveidā un jānosūta uz e-pasta adresi: greenbeeflv@gmail.com, klāt pievienojot preces fotogrāfiju.

  Atteikuma tiesības

 41. Ja Pircējs ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījuma prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Pircējs nosūta pretenziju uz e-pasta adresi: greenbeeflv@gmail.com, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci. 
  Ja pretenzija ir pamatota, tad nauda tiek atgriezta uz Pircēja kontu, no kura tika veikts pasūtījums. Gadījumos, kad Pircējs maksā par pasūtījumu skaidrā naudā, Pircējs atsūta mums uz e-pastu savu bankas konta numuru.
 42. Klientam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, uzreiz par to izmantošanu informējot LPKS “GreenBeef.Lv”.  Atteikuma tiesības var tikt izmantotas kā noteikts šajos Lietošanas noteikumos vai normatīvajos aktos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar pasūtījuma atgriešanu.
 43. Ja klients vēlas atgriezt preces (produktus), kas ātri bojājas, tie var tikt atgriezti derīguma termiņa ietvaros. 
 44. Atgriežot preces, tām ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros (+1 diena). Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, LPKS “GreenBeef.Lv” patur tiesības neatmaksāt naudu par atgrieztajām precēm. 

  Informācijas apmaiņa

 45. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot bez reģistrācijas aizpildītajā kontaktu formā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.
 46. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot interneta veikalā norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

  Beigu noteikumi

 47. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
 48. Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.
 49. Strīdus risina sarunās. Ja neizdodas vienoties, strīdu risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā